Hei fannt dir weider Informatiounen zu eisem Haff-Fest. Mir freeën eis deen Dag mat iech verbréngen ze kënnen.

Allgeméng Informatiounen

D'Fest start um 11.00 Auer. 
Et ginn Haffféierunge gemaach, et sinn Infostänn vun der Biovereenegung Lëtzebuerg do, eis Biog-Molkerei huet e Stand wou dir d'Glace schmaache kënnt, verschidden Aktiviéiten fir d'Kanner ginn ugebueden an diir kënnt en Deel vun eise Felder a Kouwisen mat engem Rallye entdecken.

De ganzen Dag ass fir Iessen a Gedrénks gesuergt.

Kanneraktiviéiten

Vun 11.00 bis 18.00 Auer bidde mir Kanneraktivitéiten un:

- Bastelatelier (animéiert)
- Molatelier (animéiert)
- Trakter- a Schubkare Parcours
- Rallye iwwert eis Kouwisen fir Kléng a Grouss (de Wee iwwert d'Wisen ass nëmme bedéngt mat  Kannerkutsch oder Buggy machbar)

Kéi sträichen

Ab 18.00 Auer sidd dir härzlechst aglueden a klenge Gruppen  dem Bauer Pierre beim Sträichen iwwert d'Schëller ze kucken.

Open-Air Kino

Ab 21.30 Auer geet et lass mam Kino-Owend. Huelt iech Plaz op enger Bott Hee a kuckt iech de Film "Vu Bedem, Bauzen a Biobaueren" un, a kritt en Abléck an d’Welt vun der Biolandwirtschaft. Iessen a Gedrénks

De ganzen Dag iwwer ass fir Iessen (Gegrills ,Fritten) a Gedrénks gesuergt.

Ufaart a Parking

Adress:
Biohaff Witry
Sauer Aarbecht 1
L-4974 Dippech

Op der Kaart gesidd dir den Zougang zum Haff, de Parking an och de Wee fir nees fortzefueren. De Feldwee ass deen Dag Sens-Unique.